Weather in Iran

Tehran Mashhad Isfahan Karaj Tabriz Shiraz Qom Ahvaz Pasragad Branch Kahriz Kermanshah Rasht Kerman Urmia Zahedan Hamadan Azadshahr Arak Yazd Ardabil Abadan Zanjan Bandar Abbas Sanandij Qazvin Khorramshahr Khorramabad Khomeyni Shahr Sari Borujerd Qarchak Gorgan Sabzevar Najafabad Neyshabur Nazarabad Bukan Sirjan Babol Amol Birjand Bojnourd Varamin Malayer Saveh Khowy Bushehr Mahabad Saqqez Marvdasht Rafsanjan Ilam Miandoab Shahrud Gonbad-e Kavus Iranshahr Shahr-e Kord Torbat-e Heydariyeh Semnan Marand Zabol Quchan Masjed Soleyman Bandar-e Anzali Baneh Parsabad Kuhdasht Bam Akbarabad Fasa Yasuj Kashmar Gachsaran Kazerun Ahar Behshahr Marivan Aligoodarz Alvand Qorveh Borazjan Shirvan Salmas Bonab Shahre Jadide Andisheh Behbahan Shushtar Khomeyn Nahavand Nurabad Naghadeh Takestan Minab Abhar Dehdasht Chalus Khash Langarud Damghan Firuzabad Darab Robat Karim Piranshahr Kamyaran Esfarayen Asadabad Zarand Torbat-e Jam Shahriar Ardakan Harsin Abadeh Malard Abyek Bijar Pishva Kangavar Bandar-e Genaveh Borujen Shahr-e Babak Susa Meybod Sarpol-e Zahab Takab Khalkhal Oshnaviyeh Khorramdarreh Tabas Falavarjan Istgah-e Rah Ahan-e Garmsar Rehnan