Weather in Iraq

Baghdad Basra Al Mawsil al Jadidah Al Basrah al Qadimah Mosul Erbil Abu Ghraib Sulaymaniyah Kirkuk Najaf Karbala Nasiriyah Amara Ad Diwaniyah Kut Al Hillah Dahuk Ramadi Fallujah Samarra As Samawah Baqubah Sinah Soran Az Zubayr Kufa Umm Qasr Al Faw Zakho Al Harithah Ash Shatrah Al Hayy Jamjamal Khalis Tuz Khurmatu District Ash Shamiyah Al Hindiyah Halabja Al Miqdadiyah Al-Hamdaniya District